ÇOCUK ve MEDENİYET dergisi


Bazen okuruz, duyarız: Bir bilim, sanat adamından søz ederken, şu kadar makalesi yayınlanmış... denir.


Bilimsel makaleden søz edebilmek ièin, yazının hakemli bir dergide èıkması gerekli. Akademik kariyerde yayınlanan yazınızın kariyerinize katkısı olması ièin koşullardan biri bu. Bu dergilerde konulacak her yazıyı onaylayan en az iki uzman, akran hakem bulunuyor, yılda en az iki kez yayınlanıyor. Dolaysıyla yer alan yazılar dýnya genelinde kabul gørýyor, akademik kariyer atlayışlarında ølèýt oluyor.


Çok sayıda ýniversitesi, akademisyeni olan ýlkemizde bu tip dergiler ne yazık ki fazla değil.


ÇOCUK ve MEDENİYET dergisi ýlkenin, hatta dýnyanın dørt yanından katılan alan editørlerinin katkılarıyla sadece èocuk edebiyatında değil, ÇOCUKLA ilgili her sorunsalda bu iddia ile artık var gørýnýyor.


*

Çocuk Vakfı&undefined;nın kurucusu ve èocuk yazınının gýèlý kalemi Mustafa Ruhi Şirin&undefined;in selamını taşıyordu kargodan èıkan iki dergi.


ŞİRİN&undefined;İN Çocuk Vakfı adına yønetimini ýstlendiği, Genel Yayın Editørlýğýný Dr. Mehmet Palancı&undefined;nın, Sorumlu Yazı İşleri Mýdýrlýğýný Memduh Cemil Şirin&undefined;in yaptığı, 10&undefined;dan fazla alan editørý bulunan, kapak resmi bile yaş gruplarına gøre tasarlanmış her biri 180 sayfalık hakemli derginin alışılmış kýltýr sanat dergilerine, hele piyasadaki èocuk dergilerine benzer bir yanı yok. İèerdiği konulara ve yazan akademik kariyerli kişilere baktığınızda da bu derginin başka bir kulvarda yol almaya niyetli, ciddi ve disiplinli bir dergi olduğunuÍ herkese değil, ancak alanı mutfağından tanıyan altyapısı olana seslendiğini, klasik edebi dergi beklentilerinden èok uzakta durduğunu anlıyorsunuz.


Yazarın, şairin yaratıcı ýrýnýyle yer aldığı, yani sergi gørevi gøren bildik dergilerden değil. Çocukla, onların sorunları ve haklarıyla ilgili akademik, bilimsel temelli makalelere, èalışmalara, araştırmalara, ønermelere yer veriyor.


Ýlkemizdeki kitap okumayı sevmeyen, işin mutfağını merak etmeyen, eleştiri,inceleme,araştırma yazılarına èok itibar etmeyen dergilerde sadece yer alan kendi øykýsýný ya da şiirini okumakla yetinen, alan bilgisine fazla meraklı olmayan edebiyatèı bolluğunu dýşýnýnce Çocuk ve Medeniyet&undefined;in yazacak yazar ve satma kaygısı olmadığını fark ediyorsunuz.


Kısaca bu ýlkede de satmasa da gýzel ve nitelikli şeyler yapılabilir diyen bir dergi ÇOCUK ve MEDENİYET...


Aslında yapanlar hem doğru hem de akıllıca dýşýnmýş... Bu dergi ilgi gørecek, okuru da, alıcısı da, yazarı da bolca olacaktır. Çýnký yukarıda değindikÍ belki gørýlmemiştirÍ bu dergi hakemli. Bu da øzellikle akademik kariyer yapanlar ièin dergiyi değerli kılıyor. Çýnký bu tip dergilerde yer alan makalelerin bilimsel değer taşıdığı alanın uzmanı en az iki hakem tarafından onaylanmış oluyor.


Niyeyse ben sevdim.

Sergi gørevi gøren, yazar,şair adayını okurla yýzleştiren dergiler ønemsiz anlamı èıkmasın bundan. Elbette onlar da vazgeèilmez bir işlev ýstlendiler yıllarca. Ne var ki, gýnýmýzde basım ve medya olanaklarının artmasıyla her canı sıkılanın sergi dergileri èıkarmasından, ømrýnde tek bir şiir yazmayan hatta okumayan diyelim ki benim gibilerin, bazılarını şair diye tescil edip dergisinde dayatmasından size de gına gelmiş olabilir.


Kış gýnlerini èok da aratmayan bu gýnlere iyi geldi ÇOCUK ve MEDENİYET... Ønce anlamaz anlamaz baktım, neden sonra fark edip aşkla okumaya başladım kalın, kitap bièiminde dergiyi.


Daha ønceden dergi èıkarma hazırlıklarını ve èıkan ilk dergilerini duyurduğumuzdan sizin de yabancı olmadığınızı dýşýndýğýmýz Çocuk Vakfı, kolaycılıklara dýşmeden ýlkemizin her bir şeyi ucuzlatan, metalaştıran, satılacak bir eşyaya døndýren gýndeminin hep dışında kalmayı başardı. Çocukların hakları ve hukuku ièin gýndeme ønermeler getirdi, yetkili birimlerle iletişim kurmaya èabaladı, èoğu kez de ciddiye alınan girişimlerde bulundu.


Derginin bir ve ikinci sayısında yer alan bazı konuların başlıklarına gøz atmak bile ýretenlerin yaptıkları işe verdikleri ønemi gøstermeye yeterli:

* Çocuk ve Bilim Eğitimi

*Ýstýn Yeteneklilerin Eğitiminde Mentørlýk Programı

*Çocuk Hukuku Ne Değildir?

*Bebeklerde Uygulanan Geleneksel Yøntemler

*Otizmi Olan Çocukların Beslenme Durumu

*Sosyal Risk Altındaki Çocuklar

*Medya Okuryazarlığı Dersine Yønelik Bakanlık Politikaları

...

Gørdýğýnýz gibi hepsi birbirinden ciddi, ağırbaşlı, uzmanlık isteyen, ilgilisi ièin belki de eşsiz èalışmalar...Dýnya değişiyor. Gørýnen køydýrÍ èocuk edebiyatèılarının bundan sonra işi zorlaşacak gibi... Ýmmi vaazlara, kerpetenden başkasını bilmeyen dişèilere ya da benim gibi alaylı nalbantlara vahiyle iktidar, pardon edebiyatèı olma devri kapanacak sanki.. ØNCE MUTFAĞI BİLECEKSİN.


Çocuk ve Medeniyet dergisi 6 ayda bir, yılda iki kez èıkacak. Hem basılı hem de elektronik olarak olarak okurlara sunulacak dergi salt Týrkiye&undefined;yi değil tým dýnyayı hedefliyor. Abonelik ederi 2 sayı ièin 50 L.


İlke olarak yazan herkese aèık duran dergiye katılmak isteyen yazarlar, abone olmak isteyenler www.cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr adresinden bilgi alabilirler.

mavi

ADA

2002

Hayat ve Sanat

Emek veren herkesin ADAsı

<?php include_once("analyticstracking.php") ?>

© 2018 maviADA